Algemene voorwaarden

 1. Tenzij expliciet anders bedongen komt elke overeenkomst met Tma Tech (hierna de verkoper) tot stand onder de algemene voorwaarden en de desgevallend op de bestelbon vermelde bijzondere voorwaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna de koper) worden uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.

 2. Door de ondertekening van de bestelbon komt de overeenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand. Tenzij de klant een financiering aanvraagt via de financiële adviseur van de verkoper waar de overeenkomst geldt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de financiering.

 3. De leveringsdatum of – termijn wordt opgegeven bij de bestelling. Bij het verstrijken van de leveringsdatum of – termijn dient de koper de verkoper per aangetekend schrijven in gebreke te stellen en hem een bijkomende redelijke termijn te verstrekken om tot levering te kunnen overgaan. De verkoper heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van zijn wil de koper binnen de 14 dagen nadat hij hiervan kennis heeft gekregen en ten laatste op de voorziene leveringsdatum de koper in kennis te stellen van het bestaan van deze omstandigheden. Als de verkoper niet binnen de redelijke termijn tot levering kan overgaan en geen redenen van overmacht kan inroepen wordt de overeenkomst lastens de verkoper verbroken en is de klant gerechtigd op terugbetaling van het betaalde voorschot onverminderd het recht van de koper om zijn hogere schade effectief te bewijzen. Als de koper evenwel de overeenkomst verbreekt vooraleer de leveringsdatum of – termijn is verstreken of de verlenging hiervan met een redelijke termijn is hij de verkoper een vergoeding verschuldigd ten belope van het betaalde voorschot onverminderd het recht van de verkoper om zijn hogere schade effectief te bewijzen. Indien op verzoek van de koper de leveringsdatum of – termijn wordt verlengd is de koper er toe gehouden het nog openstaande saldo de dag dat de installatie is afgewerkt door de koper te vereffenen en heeft de verkoper het recht om bewaringskosten aan te rekenen a rato van 1 % per maand op de waarde van de goederen dewelke maandelijks gefactureerd worden.

 4. De levering/installatie is voorzien op het op de bestelbon voorziene adres. De koper dient alle leveringen van de verkoper te controleren bij de inontvangstname van de goederen. Deze geldt als aanvaarding. De geleverde goederen worden alleszins onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na inontvangstname. De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken. De verkoper is niet gehouden tot vrijwaring wat betreft de verborgen gebreken. De vrijwarings- en aansprakelijkheidsverplichting van de verkoper is conform de vermeldingen van de bijzondere voorwaarden op de bestelbon. In geval de verkoper aansprakelijk is voor gebreken is hij slechts gehouden tot de vervanging of herstelling van de geleverde goederen naar keuze van de verkoper. De koper dient de verkoper binnen de maand na ontdekking van het gebrek via aangetekend schrijven ter kennis te brengen van het bestaan van het gebrek. De verkoper heeft het recht de herstelling of vervanging te weigeren indien deze buiten verhouding is gelet op de waarde van de goederen, de ernst van het gebrek of wanneer er een alternatieve vorm van genoeg- doening mogelijk is voor de koper.

 5. De betaling van de goederen geschiedt contant bij de levering of via overschrijving voor levering onder aftrek van het betaalde voorschot bij ondertekening van de bestelbon hetwelk de zelfde dag van de installatie de overeenkomst dient betaald te worden. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW dewelke steeds ten laste is van de koper. Verhogingen in de productie-, constructie- en bevestigingskosten (lonen, materialen, grondstoffen, transport-kosten, invoerrechten of prijswijzigingen bij de leveranciers) geven aanleiding tot een prijsherziening en doorverrekening aan de koper van deze kosten. Deze kosten worden aan de koper ter kennis gebracht. In voorkomend geval heeft de koper het recht om de overeenkomst te verbreken doch mits betaling van een schadevergoeding ten belope van het betaalde voorschot, onverminderd het recht van de verkoper om zijn hogere schade te bewijzen. Indien de koper wijzigingen aanbrengt aan de leveringstermijn, de leveringsplaats of de leveringsomstandigheden of in geval van het verstrekken van verkeerde inlichtingen heeft de verkoper het recht de hieruit voortvloeiende extra kosten door te rekenen.

 6. Elk protest op de factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst per aangetekende zending ter kennis te worden gebracht aan de verkoper bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk als aanvaard wordt geacht. De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 24 uur vanaf de datum van verzending van de factuur. De facturen worden verhoogd op de vervaldag en zulks van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met een verwijlintrest gerekend aan de wettelijke intrestvoet alsmede met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaande saldo met een minimum van 250 euro. Bij een betaalachterstand van de koper heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot volledige betaling werd bekomen van het openstaande bedrag.

 7. De koper is gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren en zulks tot en met 14 kalenderdagen volgend op de dag na ondertekening van de bestelbon dan wel volgend op de dag na de goedkeuring van de financiering doch uitsluitend indien van deze laatste optie gebruik wordt gemaakt. Wanneer er na het verstrijken van deze termijn hetzij 14 kalenderdagen na de ondertekening van de bestelbon hetzij 14 kalenderdagen na de goedkeuring van de financiering door de koper een annulatie volgt is hij gehouden om 25 % van het totaal verschuldigde bedrag aan de verkoper te betalen. De koper mag de overeenkomst zonder opgave van redenen annuleren binnen de voorziene termijn van 14 dagen na ondertekening van de bestelbon of indien van deze optie gebruik wordt gemaakt van de goedkeuring van de financiering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen volstaat het om de verkoper via aangetekend schrijven. De koper kan hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat als bijlage bij de bestelbon wordt gevoegd doch is daar niet toe verplicht. In geval van herroeping van de overeenkomst ontvangt de koper alle betalingen terug van de verkoper die hij reeds heeft uitgevoerd onder aftrek van de eventuele kosten die de verkoper reeds zou hebben verricht.

 8. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van het factuurbedrag door de koper. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf de ondertekening van de overeenkomst. De koper mag de goederen die niet integraal betaald zijn niet vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren ten gunste van derden. In zoverre de koper de niet volledig betaalde goederen zou vervreemden wordt de schuldvordering van de koper op de derde van rechtswege overgedragen op de verkoper, onverminderd alle rechtsmiddelen die de verkoper kan doen gelden opzichtens de koper en de derde, met dien verstande dat deze cessie de koper op geen enkele wijze kan bevrijden ten opzichte van de verkoper.

 9. Alle vorderingen tegen de verkoper verjaren door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen of de beëindiging van de werken onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of bijzondere voorwaarden van de verkoper.

 10. Eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden beperkt zich tot de desbetreffende bepalingen en laat de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 11. De verkoper is niet aansprakelijk voor de aanvraag noch goedkeuring en de uitbetaling van de premies. De keuring wordt aangevraagd nadat het volledige factuurbedrag is vereffend.

 12. Het normale BTW-tarief van 21 % is van toepassing tenzij de koper uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt dat (i) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikname heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur m.b.t. de werken (ii) de woning na uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (iii) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Eventuele navorderingen van de BTW inclusief gebeurlijke verhogingen en intresten zijn steeds ten laste van de koper.

 13. Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg afdeling Hasselt bevoegd om kennis te nemen van het geschil.